HIŠNI RED PGD RIBNO

Na podlagi četrtega poglavja in 58, 59. in 60. člena Splošnih pravil gasilske službe (Uradni list RS, št: 52/2010, z dne 30.6.2010), PGD Ribno sprejema naslednji hišni red:

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. 1.

Hišni red prostorov gasilskega doma v Ribnem se sprejme za zagotovitev osebne varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanja reda in čistoče v objektu ter javnega reda in miru na območju Gasilskega doma Ribno.

Hišni red določa pravice in dolžnosti uporabnikov prostorov, gasilske in ostale opreme ter vozil za gasilske in druge namene.

Vodstvo PGD Ribno sta predsednik in poveljnik, v primeru njune odsotnosti pa namestnik predsednika in namestnik poveljnika (v nadaljevanju vodstvo društva).

Prostori v gasilskem domu so:

 • sejna soba,
 • garaža z orodiščem,
 • garaža za GVC 24/50,
 • prostor z arhivsko omaro in muzejskimi predmeti,
 • shramba,
 • skladišče in
 • sanitarije.

1.2.

Vsi uporabniki prostorov gasilskega doma so dolžni spoštovati hišni red, ne glede na čas uporabe prostorov in aktivnosti, ki jih izvajajo na območju objekta.

1.3.

Vstop v prostore gasilskega doma je dovoljen le članom in članicam PGD Ribno.

Obiskovalci vanj lahko vstopijo zgolj v spremstvu člana PGD Ribno in s predhodnim dovoljenjem vodstva.

Vsak vstop v prostore gasilskega doma je treba evidentirati v vpisno knjigo v sejni sobi, in sicer datum, čas trajanja aktivnosti z uro prihoda in odhoda, opis aktivnosti in vse navzoče osebe. Enega od navzočih se določi za odgovorno osebo, ki s podpisom potrdi odgovornost za vse aktivnosti in dejanja, ki so se izvedla v tem času.

V primeru, da določeni funkcionarji društva (npr. mentorji ipd.) vodijo svoje evidence prisotnosti, v vpisno knjigo vseh prisotnih ni treba vpisovati.

1.4.

Vstop je prepovedan vsem opitim osebam, zasvojenim z nedovoljenimi substancami in tistim, ki kršijo hišni red.

1.5.

Strogo prepovedano je poškodovati opremo, premoženje in inventar.

Vsi uporabniki so dolžni obvestiti vodstvo o vseh nepravilnostih in morebitnih poškodbah na opremi, zgradbi ali inventarju, ki so nastale pred prihodom ali med uporabo. V kolikor je bila škoda iz malomarnosti ugotovljena po uporabi, stroške povzročene škode nosi zadnji uporabnik.

1.6.

V skladu z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9, 24.2.2017) je kajenje v vseh prostorih strogo prepovedano. Kadi se lahko zunaj gasilskega doma, a vsi kadilci morajo cigaretne ogorke pospraviti za seboj.

1.7.

V prostorih in na območju gasilskega doma veljajo splošna načela kulturnega vedenja.

1.8.

Prepovedano je parkiranje vozil ali odlaganje predmetov pred vhode v objekt. Izjema so usposabljanja, vaje in seje vodstva društva, kadar se člani gibljejo neposredno na območju gasilskega doma.

1.9.

Upravni odbor vodi evidenco članov, ki posedujejo ključe objekta. Njihovo razmnoževanje je prepovedano brez odobritve upravnega odbora.

Koda za odpiranje (garažnih) vrat je društvena skrivnost in se je ne sme posredovati drugim osebam. Koda se menja po potrebi.

1.10.

Vsak operativni gasilec/gasilka ima svoje mesto za osebno zaščitno gasilsko opremo in zanjo prevzema odgovornost, da je urejena, očiščena in pripravljena na intervencijo.

1.11.

Vse prostore, naprave, inventar in površine gasilskega doma se uporablja na lastno odgovornost. PGD Ribno ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi osebnih predmetov uporabnikov v prostorih ali na pripadajočih površinah.

1.12.

V gasilskem domu se vzdržuje red in čistoča. Za to so odgovorni vsi člani društva. Po vsaki uporabi katerega koli prostora, se le tega očisti, opremo ali inventar pa vrne na mesto, kjer je bila vzeta.

II. UPORABA OPREME IN PROSTOROV

2.1.

Prostori, okolica gasilskega doma, gasilska vozila in oprema v lasti PGD Ribno se uporablja zgolj namensko in skrbno.

2.2.

Za prostore in okolico so posebej odgovorni predsednik in člani upravnega odbora ter gospodar, ob uporabi pa vsi člani društva.

Za gasilsko opremo in vozila so posebej odgovorni poveljnik z vsemi namestniki in poveljstvom ter orodjar. O uporabi, servisih in vzdrževanju vodijo evidenco.

2.3.

Vsako novo pridobljeno opremo mora poveljnik javiti tajniku, da jo le ta vpiše med inventar v programu Vulkan.

2.4.

Premeščanje opreme ali inventarja iz posameznega prostora ali vozila je dovoljeno le po predhodnem dogovoru s poveljnikom.

2.5.

Izposoja gasilske opreme je strogo prepovedana brez soglasja poveljnika PGD Ribno.

2.6.

Gasilska oprema se lahko najame le skupaj z gasilci potrebnimi za izvedbo naloge, razen če izjemoma poveljnik ne odloči drugače. Obračuna se skladno s cenikom društva oz. Gasilske zveze Slovenije.

2.7.

Garaž za dejavnosti, ki niso povezane z gasilstvom, ni dovoljeno uporabljati.

Izjeme so mogoče le s soglasno privolitvijo vodstva, kadar gre za splošno dobro krajanov.

2.8.

Ostala oprema, lastnina in prostori se za negasilske namene lahko uporabljajo zgolj z dovoljenjem predsednika in v skladu z odločitvami upravnega odbora.

2.9. UPORABA HLADILNIKA

Hladilnika nečlanom društva ne izposojamo. Izjemoma ga izposojamo le društvom in organizacijam s katerimi sodelujemo, vendar po predhodnem dogovoru z vodstvom in s potrditvijo upravnega odbora.

2.10. UPORABA GASILSKIH GARNITUR ZA NEČLANE

Gasilske garniture (miza in dve klopi) izposojamo tudi nečlanom, in sicer po ceniku društva.

Izposojajo se lahko zgolj z vednostjo in prisotnostjo gospodarja ali pooblaščene osebe.

Ob izposoji se obvezno izstavi reverz, ki ga je potrebno imeti pri sebi ob vračilu garnitur.

Ob vračilu mora biti prisotna tista oseba, ki je garniture izposodila.

V primeru poškodb se plača njihova ocenjena vrednost.

Po dogovoru z vodstvom garniture društvom in organizacijam s katerimi sodelujemo, izposojamo brezplačno, če ne gre za komercialno uporabo.

III. UPORABA GASILSKIH VOZIL

3.1.

Gasilskih vozil se za privatno uporabo ne izposoja, to velja tudi za GVM-1. Mogoč je le najem vozila skupaj z voznikom in se obračunava skladno s cenikom društva oz. GZS.

GVM-1 posojamo zgolj društvom in organizacijam s katerimi sodelujemo, vendar v predhodnem dogovoru z vodstvom in v prisotnosti našega člana.

V izjemnih primerih, po dogovoru vodstva, GVM-1 določenim društvom in organizacijam posodimo brez prisotnosti našega člana (voznika).

3.2.

Vsako uporabo oz. izvoz z gasilskimi vozili je treba javiti poveljniku in izpolniti evidenčni list vožnje, ki je v posameznem vozilu.

IV. POSEBNE UGODNOSTI ZA DOLOČENE ČLANE DRUŠTVA

4.1.

Ugodnosti veljajo za člane s statusi operativni gasilec ali gasilka, s plačano članarino, in gasilske veterane.

4.2.

Enkrat letno si z dovoljenjem poveljnika oz. njegovega namestnika lahko izposodijo gasilsko opremo, ki ni nujna za posredovanje. Morebitne poškodbe in popravilo opreme krije uporabnik. Poveljnik vodi evidenco izposoj.

4.3.

Enkrat letno za en dan za osebni namen lahko uporabljajo sejno sobo pod pogojem, da jo pustijo v boljšem stanju od zatečenega ter upoštevajo hišni red. Ostale uporabe se zaračuna skladno s cenikom PGD Ribno.

Ta člen velja tudi za vse člane PGD Ribno s plačano članarino.

4.4. UPORABA GASILSKIH GARNITUR – ČLANI

Enkrat letno imajo pravico do izposoje kompletov gasilskih miz in klopi. Ostale izposoje plačajo po društvenem ceniku.

Garniture si lahko izposojajo zgolj z vednostjo in prisotnostjo gospodarja ali pooblaščene osebe oz. njihovim predhodnim dogovorom.

Ob izposoji se obvezno izstavi reverz, ki ga je potrebno imeti pri sebi ob vračilu garnitur.

Ob vračilu mora biti prisotna tista oseba, ki je garniture izposodila.

V primeru poškodb se plača njihova ocenjena vrednost.

Ta člen velja tudi za vse člane PGD Ribno s plačano članarino.

4.5. UPORABA HLADILNIKA – ČLANI

Enkrat letno za krajše obdobje (1-2 dni) imajo pravico do izposoje hladilnika.

Izposodijo si ga lahko zgolj z vednostjo in prisotnostjo gospodarja ali pooblaščene osebe, ki mora biti prisotna tudi ob vračilu.

Ob izposoji se plača kavcija v višini 50 €, ki se vrne, če je ob vračilu hladilnik očiščen in nepoškodovan.

Ta člen velja tudi za vse člane PGD Ribno s plačano članarino.

4.6. UPORABA GVM-1

Enkrat letno imajo pravico do izposoje gasilskega kombija (GVM-1) za prevoženo razdaljo do največ 200 km. O izposoji se morajo predhodno dogovoriti z vodstvom. Za prevoženo razdaljo je treba dotočiti gorivo in v evidenčno knjigo voženj vozila priložiti račun.

V. KONTROLA IZVAJANJA HIŠNEGA REDA

5.1.

Za izvajanje in kontrolo hišnega reda so odgovorni vsi člani PGD Ribno.

5.2.

Dodaten nadzor in evidenco mesečno izvajata orodjar (garaži z orodiščem, skladišče) in gospodar (sejna soba, sanitarije, muzejski del, okolica).

VI. UKREPI V PRIMERU KRŠITEV

6.1.

Nepooblaščeno dajanje prostorov v uporabo in izposoja opreme, lastnine in vozil je resna kršitev, ki jo obravnava disciplinska komisija PGD Ribno. Izdajatelj tako oddane opreme krije vse stroške najema skladno s cenikom. V primeru poškodb, krije tudi stroške popravila oz. nabave nove opreme ali vozila.

6.2.

Vsako kršitev hišnega reda na predlog vodstva PGD Ribno obravnava disciplinska komisija, ki presodi resnost kršitve in na podlagi ugotovljenih dejstev poda sklepe in ukrepe.

6.3.

Do kršitelja se lahko izvajajo naslednji ukrepi:

 1. Prepoved vstopa v prostore in na pripadajoče površine PGD Ribno.
 2. Odstranitev iz prostora ali območja gasilskega doma.
 3. Postopek za ugotavljanje odgovornosti.
 4. Zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.
 5. Drugi ukrepi, kateri so sprejeti na podlagi kršitve pravil.

VII. UKREPI PO KONČANIH AKTIVNOSTIH

Po končanih aktivnostih je potrebno:

 • Pregledati in očistiti vse prostore, ki so bili uporabljeni med aktivnostmi.
 • Namestiti predmete in opremo v stanje, kakršno je bilo pred aktivnostmi.
 • Cisterne z vodo v gasilskih vozilih morajo biti vedno polne.
 • Gorivo v vozilih ne sme biti pod polovico rezervoarja. O nižjem nivoju goriva se  nemudoma obvesti poveljnika društva.
 • Po končani intervenciji ali operativni vaji je opremo potrebno očistiti.
 • Ob morebitnih večjih intervencijah in nastali škodi se naredi spisek uničene oz. poškodovane opreme, ki se ga preda poveljniku.
 • Oprema se lahko očisti naslednji dan, vendar morajo biti vozila  operativna (opremljena za intervencije).
 • Vsi člani in članice so dolžni vstope in aktivnosti z udeleženci vpisovati v vpisno knjigo (glej 1.3.).
 • Člani morajo morebitni zapitek iz društvenih zalog poravnati po dogovorjenem ceniku.
 • Po društveni vaji, po intervenciji, po pogrebu, po delovni akciji ali po odločitvi predsednika društva je zapitek brezplačen.
 • Tajnik društva mesečno aktivnosti članov ažurira tudi v programu Vulkan (opravljene ure).

VIII. KONČNA DOLOČILA

8.1.

Hišni red se objavi na oglasni deski (izvleček) v gasilskem domu in na spletni strani društva. Izvod v tiskani obliki se hrani v sejni sobi.

8.2.

Veljati začne z dnem, ko ga sprejme upravni odbor in podpiše predsednik društva.

8.3

Najmanj sedem dni po sprejetju oz. njegovi spremembi, je treba z njim seznaniti vse člane društva (e-pošta, SMS obvestila).

8.4.

Spremembe in dopolnitve dogovora o hišnem redu se sprejemajo na enak način, kot to velja za njegovo potrditev.

Hišni red je bil sprejet na seji upravnega odbora PGD Ribno, dne 9. januarja 2020.

Ribno, 9. januarja 2020

Damjan Mulej, predsednik PGD RIbno